TAKASHI MURAKAMI
Panda, 2003
Fiberglass with antique Louis Vuitton trunk
100 1/2 x 65 x 43 inches | 255.3 x 165.1 x 109.2 cm